Herfst 2012

De heer Gerard Spoelstra is senior bouwproces manager van de afdeling ingenieursdiensten van Dienst Vastgoed Defensie (DVD).
Op gezette tijden verstuurt hij nieuwsbrieven over de renovatie en verbouwing van de Koning Willem III kazerne.
In zijn nieuwsbrief van eind september 2012 gaat hij in op de ontwikkelingen bij gebouw 55 (garages).

Gebouw 55 sept 2012
"Zoals jullie kunnen zien, is intussen de bouwput nagenoeg op diepte uitgegraven. De discussie over de juiste wijze van bemaling en onbekendheid van de aannemer over de bodemgesteldheid van dit gebied hebben de werkzaamheden in de bouwput vertraagd. Gebouw 55 sept 2012(2)De aannemer heeft tenslotte op ons verzoek het bemalingsadvies volgens bestek aangehouden door horizontale drains aan te brengen. Momenteel verloopt de bemaling naar wens. Het huidige onttrekkingsdebiet per uur is circa 350 m3, terwijl het gemiddelde debiet volgens de bemalingsvergunning circa 600 m3/uur mag zijn.
In de bouwput zijn de eerste werkzaamheden gestart, zoals het aanbren-gen van de bekisting voor de vloeren en de EPDM-folie (waterdichte laag) met daarop isolatieplaten dik 10 cm. Hierover komt nog een folie, waarna men kan starten met het aanbrengen van de wapening. In een ander deel van de bouwput heeft men vorige week 80 stuks groutankerpalen aangebracht (zie foto links). Deze ankers zijn aangebracht t.p.v. de grote vloervelden (sporthal en technische ruimte). Samen met het gewicht van het gebouw moeten deze ankers voorkomen, dat het gebouw gaat drijven. Tijdens het op diepte brengen van de ankerstangen is met een druk van 5 – 10 bar een groutmengsel in de grond rondom de stang geïnjecteerd. Op deze wijze is al draaiend een groutlichaam rondom de stang in de grond gevormd (lengte ca. 13 m). Alle ankerpalen moeten worden beproefd en worden voorgespannen op de betonvloer.
Aan de noordzijde van het bestaande gebouw worden momenteel 24 stuks gaten geboord met elk een diameter van 160 mm en een diepte van 160 m. Deze zijn nodig voor een bronsysteem met verticale gesloten warmtewisselaars. In deze gaten wordt een dubbele HDPE leiding (diam. 40 mm) met een enkele U-lus aangebracht. Men laat deze leidingen d.m.v. een groot “schietlood” in de geboorde gaten zakken. Daarna worden deze gaten aangevuld met grind. Nadat alle brongaten met leidingen zijn aangebracht, zullen alle leidingen gekoppeld worden in een verdeelkast."

(wordt vervolgd...)


Update 31-10-2012:

Wederom een nieuwsbrief van de heer Gerard Spoelstra van DVD naar aanleiding van de werkzaamheden in/op/onder/achter de garages (gebouw 55).

We zijn weer een maand verder en intussen is het eerste vloerveld gestort. Op de bovenste foto is dit niet zichtbaar, vandaar dat onderstaande foto is bijgevoegd. Beton storten 55Wel is op de overzichtsfoto te zien, dat er veel activiteiten in de bouwput zijn. De totale vloer van de uitbreiding bestaat uit 17 vloervelden. De vloeren van de uitbreiding kunnen niet in één keer worden aangepakt, omdat de vloervelden op verschillende hoogten liggen en er dilataties in de vloeren zitten. Volgens de planning van de aannemer zouden alle vloervelden voor de jaarwisseling aangebracht moeten zijn. Zodra alle vloervelden zijn aangebracht, kan ook de grondwaterstand in de bouwput weer iets verhoogd worden.
In een volgende nieuwsbrief zal ik nog iets uitgebreider op deze vloeren ingaan.

Aan de rechterzijde op het dak van het bestaande gebouw (zie foto rechts) staan al de eerste nieuwe dakkapellen en is ook al een deel van de geïsoleerde dakplaten aangebracht.

Gebouw 55 dak
Deze dakplaten worden over het bestaande dakhout aangebracht, waarvan de slechte delen vervangen zijn. Het houtwerk van de goten wordt compleet vervangen. Het streven van de aannemer is, dit jaar het gehele dak weer dicht te krijgen.

Gebouw 55 luchtbeh app
Drie stuks luchtbehandelingskasten zijn kortgeleden op de zolder geplaatst. Zoals op bovenstaande foto duidelijk te zien is, was dit een arbeidsintensieve operatie. De beschik-bare ruimte van de bestaande doorgangen was net groot genoeg. De hijsogen moesten aan beide zijden losgemaakt worden om de kasten naar binnen te krijgen. De kasten zijn daarna rollend over de vloer op hun plaats gezet. Binnenkort zullen nog twee kasten geplaatst worden en zal men starten met het installatiewerk van de kanalen.

Onder het bestaande gebouw loopt een betonnen leidingkoker. Deze koker loopt vanaf gebouw 38 onder gebouw 55 door tot nog circa 30 meter in het terrein aan de zuidzijde van het gebouw. Deze koker heeft een binnenwerkse afmeting van ca. 125 x 158 cm (b x h) en heeft een totale lengte van ongeveer 100 meter. T.p.v. de benedenstraat moest deze koker t.b.v. de nieuw aan te brengen riolering deels verwijderd worden. Toen de betonnen afdekkers van dit deel verwijderd werden, ontdekten we aan de onderzijde van deze afdekkers oude kranten.

Krant 1939
Tot onze grote verbazing waren deze kranten gedateerd uit de periode van september 1939. Deze vondst bevestigt, dat de bouwactiviteiten voor gebouw 55 in 1939 gestart moeten zijn. Dit hadden we al eerder vastgesteld, omdat op een luchtfoto van mei 1939 in het grondwerk de contouren van gebouw 55 duidelijk zichtbaar zijn. KMar heeft DVD gevraagd het resterende deel van de betonnen koker (ca. 45 m.) geschikt te maken voor oefeningen in het kader van grensverleggende activiteiten.

(wordt vervolg)

Terug naar de hoofdintroductie

Specials

Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
Verbouwing Koning Willem III kazerne 2008 - 2020
Anekdotes en (sterke) verhalen

Donaties

Steun deze website. Klik hier voor meer informatie.


Advertentie

MarechausseeNostalgie op Facebook

Volg ons op Facebook

Website door Dinkel Systems